WMP in Laos | World Mosquito Program Skip to main content
people from community
 

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ຮ່ວມມືກັບ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍາລັງດໍາເນີນໂຄງການຢູ່ປະເທດລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງຊຸມຊົນຈາກພະຍາດທີ່ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ ເຊັ່ນວ່າ: ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ຊີກ້າ, ໄຂ້ປວດຂໍ້ກະດູກ ແລະ ໄຂ້ເຫຼືອງ.

ໃນປີ 2022, ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການ ໂວບັກເຄຍ (Wolbachia) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ທີ່ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ ເຊີ່ງວ່າຍັງເປັນໄພຄຸກຄາມ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນໂລກ.

ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ມີການແຜ່ລະບາດຫຼາຍຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເດືອນທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ມີຝົນຕົກ. ການລະບາດໃຫຍ່ຄັ້ງລ່າສຸດໃນປີ 2019 ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼື ເລືອດອອກເຖີງ 39,091 ກໍລະນີ. ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 10,813 ກໍລະນີ. ປົກກະຕິແລ້ວ ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ເປັນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນເຂດບຸລິມະສິດ ເນື່ອງຈາກວ່າກໍລະນີ ຫຼື ອັດການເກີດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແມ່ນສູງກວ່າເມືອງອື່ນ.

We Welcome Wolbachia
ພື້ນທີ່ໂຄງການ
1
ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເຂົ້າເຖິງ
86,364
ພຶ້ນທີ່ທັງໝົດທີ່ເຂົ້າເຖິງ
9.4 km²
Activities
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບເອົາວິທີການໃໝ່ນີ້ເຂົ້າມາທົດລອງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍີ່ງວ່າໂຄງການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການນໍາໃຊ້ຍຸງລາຍບ້ານທີ່ມີເຊື້ອ ແບັກທີເຣຍ ໂວບັກເຄຍ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນດີ ໂດຍການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຢູ່ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເກີດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ນອກຈາກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ກັບເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ກັບຄົນເຮົາ. ເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ນີ້ມີຢູ່ນໍາແມງໄມ້ຫຼາຍຊະນິດລວມທັງຍຸງ. ຖ້າຫາກໂຄງການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໝາກຜົນສໍາເລັດທີ່ເປັນໜ້າເພີ່ງພໍໃຈ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ໃນຫຼາຍພາກຂອງປະເທດລາວ.
ທ່ານ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ
ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່,ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Dr. Rattanaxay Phetsouvanh