WMP in Laos | World Mosquito Program Skip to main content
people from community
 

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ຮ່ວມມືກັບ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (SCI) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍາລັງດໍາເນີນໂຄງການຢູ່ປະເທດລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນຊຸມຊົນຈາກພະຍາດທີ່ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ ເຊັ່ນວ່າ: ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ຊີກ້າ, ໄຂ້ຊີກຸກກຸນຢາ ແລະ ໄຂ້ຕົວເຫຼືອງ.

ໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການ ໂວບັກເຄຍ (Wolbachia) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດລາວ ນັບແຕ່ໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ທີ່ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ ເຊີ່ງວ່າຍັງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນໂລກ.

ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຍັງມີການແຜ່ລະບາດຫຼາຍຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເດືອນທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ ແລະ ມີຝົນຕົກ. ການລະບາດໃຫຍ່ຄັ້ງລ່າສຸດໃນປີ 2019 ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼື ໄຂ້ເລືອດອອກເຖີງ 39,091 ກໍລະນີ. ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 10,813 ກໍລະນີ. ປົກກະຕິແລ້ວ ໃນໄລຍະເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ ຕຸລາ ເປັນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນເຂດບຸລິມະສິດ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ ເນື່ອງຈາກວ່າກໍລະນີ ຫຼື ອັດການເກີດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແມ່ນສູງກວ່າເມືອງອື່ນໆຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

We Welcome Wolbachia
ພື້ນທີ່ໂຄງການ
1
ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເຂົ້າເຖິງ
86,364
ພຶ້ນທີ່ທັງໝົດທີ່ເຂົ້າເຖິງ
9.4 km²
Activities
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບເອົາວິທີການໃໝ່ນີ້ເຂົ້າມາທົດລອງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍີ່ງວ່າໂຄງການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການນໍາໃຊ້ຍຸງລາຍບ້ານທີ່ມີເຊື້ອຈຸລິນຊີ ໂວບັກເຄຍ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນດີ ໂດຍການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຢູ່ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເກີດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ນອກຈາກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ກັບເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ກັບຄົນເຮົາ. ເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ນີ້ມີຢູ່ນໍາແມງໄມ້ຫຼາຍຊະນິດລວມທັງຍຸງ. ຖ້າຫາກໂຄງການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໝາກຜົນສໍາເລັດທີ່ເປັນໜ້າເພີ່ງພໍໃຈ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຄງການຢູ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງອື່ນໆຂອງປະເທດລາວ.
ທ່ານ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ
ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່,ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Dr. Rattanaxay Phetsouvanh
Want to learn more about the World Mosquito Program and our sustainable and nature-based Wolbachia method?